ก า ร เ ลี้ย ง ก บ

บอหรือคอกเลี้ยงกบ
ที่ที่จะทําบอเลี้ยงกบ   ไมวาจะเปนสภาพบอปูนหรือคอกเลี้ยง   จะตองไมควรอยูไกลจากที่
อยูอาศัยมากนัก   เพราะศัตรูของกบมีมาก   โดยเฉพาะกบนั้นเมื่อตกใจเพราะมีภัยมา   มันจะไม
สงเสียงรองใหเจาของรูเหมือนสัตวอื่น ๆ ศัตรูของกบสวนมากไดแก    งู   นก   หนู   หมา    แมว
และที่สําคัญที่สุดไดแก คน   ดังนั้นถาบอเลี้ยงหรือคอกเลี้ยงกบ อยูหางจากที่อยูอาศัยมาก   ก็จะ
ถูกคนขโมยจับกบไปขายหมด    นกนั้นมีทั้งกลางวันและกลางคืน    นกกลางคืนโดยเฉพาะ
นกเคาแมวสามารถลงไปอยูปะปนและจับกบกินอยางงายดาย    แมวนับวามีสวนทําลายกบมาก
เพราะถึงแมมันจะจับกบกินเพียงตัวเดียวแลวก็อิ่ม    แตเมื่ออิ่มแลวมันก็ยังจับกบตัวอื่น ๆ มา
หยอกเลน และทําใหกบตายในที่สุด
พันธุกบที่นํามาเลี้ยง
กบที่เหมาะสมจะนํามาทําการเพาะเลี้ยงนี้    ไดแก    กบนา    ซึ่งถาเลี้ยงอยางถูกตองตาม
วิธีการและใชเวลาเพียง 4-5 เดือน  จะไดกบขนาด 4-5 ตัว/กก.  เปนกบที่มีความเจริญเติบโต
เร็ว   โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร 3-4 กก.  ไดเนื้อกบ 1 กก.  ทั้งยังเปนกบที่มีผูนิยมนํา
ไปประกอบอาหารบริโภคกันมากกวากบพันธุอื่น ๆ ลักษณะของกบนานั้นตัวผูจะมีขนาดเล็กกวา
กบตัวเมีย และ สวนที่เห็นไดชัดก็คือ กบตัวผูเมื่อจับพลิกหงายขึ้นจะเห็นมีกลองเสียงอยูใตคาง
แถว ๆ มุมปากลางทั้งสองขาง   ในชวงฤดูผสมพันธุ   กบตัวผูจะเปนผูสงเสียงรอง และในขณะที่
รองนั้นสวนของกลองเสียงจะพองโตและใส    สวนตัวเมียนั้นจะมองไมเห็นสวนของกลองเสียงดัง
กลาว   กบตัวเมียก็รองเชนเดียวกันแตเสียงออกเบา   ถาอยูในชวงฤดูผสมพันธุ   กบตัวเมียที่มีไข
แกจะสังเกตเห็นสวนของทองบวมและใหญกวาปรกติ    ขณะเดียวกันที่กบตัวผูจะสงเสียงรองบอย
ครั้งและสีของลําตัวออกเปนสีเหลืองออน หรือมีสีเหลืองที่ใตขาเห็นชัดกวาตัวเมีย    ถึงอยางไร
สีของกบจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดลอมและที่อยูอาศัย
สําหรับกบบลูฟร็อกจะแตกตางไปจากกบนาอยางเห็นไดชัด    โดยมีผิวหนังสวนใหญเรียบ
แตมีบางสวนขรุขระและเปนสีนํ้าตาลปนเขียว   มีจุดสีนํ้าตาล   ลักษณะเดนเห็นชัดคือมีสวนหัวที่
เปนสีเขียวเคลือบนํ้าตาลและที่ขางทองมีลายนํ้าตาล   ใตทองเปนสีขาว    ขาทั้งสี่เปนลายนํ้าตาล
ดํา    ลําตัวอวนโดยเฉพาะสวนทองใหญกวากบนา    กบที่โตเต็มที่จะมีลักษณะกระเดียดไปทาง
อึ่งอาง   ดวยลักษณะประจําตัวเชนนี้    จึงเปนเหตุใหไมมีกบชนิดนี้วางจําหนายทั้งตัวในตลาดสด
เพราะนอกจากจะมีลักษณะไมชวนใหซื้อหามาประกอบอาหารแลว    รสชาติของเนื้อกบบลูฟร็อก
ยังมีคุณภาพสูกบนาไมไดอีกดวย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s